Dom Życie - Spokojne miejsce dla Seniorów

Pon-Pt: 7:30-15:30

Projekty EFS

Fundacja Black Butterflies w partnerstwie z Ewa Minge Sp. z o.o. realizuje projekt pt. ”Znowu aktywni” zgodnie z umową nr RPLB.07.05.00-008-0009/17-00, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działanie 7.5 Usługi społeczne.

Cel główny: Podniesienie poziomu włączenia społecznego 200 osób(130K) zagrożonych wykluczeniem społecznym w woj. lubuskim poprzez rozwój zindywidualizowanych usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w czasie trwania projektu.

Cele szczegółowe:

1.Zwiększenie włączenia społecznego 30(20k) osób niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych w czasie trwania projektu poprzez utworzenie domu dziennego i krótkoterminowego pobytu dla 30 osób.

Zwiększenie włączenia społecznego 20(10k) osób niepełnosprawnych poprzez profesjonalne usługi asystenckie w czasie trwania projektu.
3.Zwiększenie włączenia społecznego 150 osób(90K) poprzez zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Usługa świadczona wyłącznie z połączeniu z całym procesem reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Celem Szczegółowym RPO Lubuskie 2020 jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zgodnie z SZOOP RPO-L2020. Projekt przyczynia się bezpośrednio do jego realizacji poprzez świadczenie kompleksowych usług społecznych osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym, począwszy od indywidualnych diagnoz potrzeb do realizacji wysokiej jakości usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w środowisku lokalnym oraz wsparciu otoczenia.

Termin realizacji projektu: 01.11.2018 r. – 30.04.2019 r.

Wartość projektu: 2 044 960,80 zł

Wysokość dofinansowania: 1 942 712,76 zł, w tym środki z EFS w kwocie 1 738 216,68 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 204 496,08 zł